Thứ tư, 28/9/2022 |
Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Ngày: 01/9/2022

Công suất:    600 MW
Sản lượng điện T8/2022:    218.767.178 kWh
Sản lượng điện năm 2022:    1.996.692.027 kWh
Tổng sản lượng điện đã phát (tính đến 01/9/2022) 27.138.105.380 kWh

         KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NĂM 2022

  Tiểu tu S1   8/2/2022   -  15/2/2022
  Tiểu tu S2   25/4/2022 -  3/5/2022
  Tiểu tu S1   9/8/2022   -  2/9/2022
  Tiểu tu S2   3/10/2022 - 11/10/2022