Thứ sáu, 22/1/2021 |
Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Ngày: 01/01/2021

 

Công suất:    600 MW
Sản lượng điện tháng 12:    326.039.741 kWh
Sản lượng điện năm 2020:    3.875.745.170 kWh
Tổng sản lượng điện đã phát (tính đến 01/01/2021) 21.327.948.069 kWh